Certified Speakers Worldwide

Approved 2022

Lead Speaker

Tan, Kelly

Singapore

Xia Wang

Wang, Xia

Shanghai

Zhuang, Jeann

Singapore

Speaker

Seiji Arao

Arao, Seiji

Guadalajara

Stanley Chen

Chen, Stanley

Shenzhen

Sok Teng Ng

Ng, Sok Teng

Kuala Lumpur

Sugeng Shi

Shi, Sugeng

Singapore

Xintian Ie

Ie, Xintian

Singapore

Salvina Siu

Siu, Salvina

Hong Kong

Uyen Pham Phuong

Pham Phuong, Uyen

Ho Chi Minh City

Sharon Fan

Fan, Sharon

Taichung

Sunny Lim Diamond Cutter Institute

Lim, Sunny (Meng Hup)

Singapore

Nguyen Cong, Binh

Ho Chi Minh City

Speaker Trainee

Annie Lee Diamond Cutter Institute

Lee, Annie

Singapore

Chan, Yan Ting

Hong Kong

Tang, Tina (Jing)

Shanghai